Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος
βιντεοεπιτήρησης της εταιρίας ΣΙΛΚ ΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΗ BIOMHXANIKH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ KAI ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ETAIPEIA (εφεξής «ΣΙΛΚ ΟΙΛ
Α.Ε.» ή «Εταιρία»).

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας:
ΣΙΛΚ ΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΗ BIOMHXANIKH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ KAI ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ETAIPEIA, οδός Καποδιστρίου αρ. 1 Τ.Κ. 85100, Ρόδος,
τηλ. 22410-20041.

2. Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση:
Χρησιμοποιούμε σύστημα επιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών.
Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως
υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. στ ΓΚΠΔ).

3. Ανάλυση εννόμων συμφερόντων
Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσουμε τον χώρο μας, τις
κρίσιμες υποδομές αυτού (π.χ. δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων) και τα αγαθά που
ευρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές και δολιοφθορές.
Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και
της περιουσίας του προσωπικού μας και τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο
χώρο. Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη σε χώρους που
αξιολογήσαμε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων π.χ. κλοπής ή
δολιοφθοράς ή αυξημένος κίνδυνος για την ακεραιότητα των υποδομών και την ασφάλεια της
ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας κλπ. του προσωπικού μας και τρίτων, όπως
στους χώρους αποθήκευσης καυσίμων των εγκαταστάσεών μας στη Σάμο και Κρήτη, χωρίς να
εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των
προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον
σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

4. Αποδέκτες
Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο / εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας
που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους,
με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και
αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης
πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες
δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν
πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

5. Χρόνος τήρησης
Τηρούμε τα δεδομένα για επτά (7) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται
αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό,
απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη
διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των
εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως
και τρεις (3) μήνες ακόμα.

6. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων
Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:

 •  Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας
  και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής.
 •  Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την
  επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε
  απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.
 • Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.
  Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση silkoil@rodosnet.gr
  ή επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση ή καταθέτοντάς μας οι ίδιοι το αίτημα
  αυτοπροσώπως, στη διεύθυνση της Εταιρίας. Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με
  την εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των
  καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών
  σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων.
  Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις μας για να σας
  επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε. Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση
  δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την
  τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το
  συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ.

7. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει
τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.
Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3,
115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600


Ενημέρωση των εργαζομένων της εταιρίας ΣΙΛΚ ΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΗ BIOMHXANIKH
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ KAI
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ETAIPEIA (εφεξής «ΣΙΛΚ ΟΙΛ Α.Ε.» ή «Εταιρία») για την επεξεργασία
των προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη
σχετική Ελληνική Νομοθεσία.

Η παρούσα Ενημέρωση έχει ως σκοπό να αναλύσει πώς τα προσωπικό δεδομένα σας
τυγχάνουν επεξεργασίας από την ΣΙΛΚ ΟΙΛ Α.Ε., ως υπεύθυνη επεξεργασίας, η επωνυμία και
τα στοιχεία επικοινωνίας της οποίας παρατίθενται στο κεφάλαιο 8 κατωτέρω, έχοντας υπόψη
τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και τις διατάξεις της
σχετικής ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα.
Ο όρος «εργαζόμενος» ή «εσείς» για τους σκοπούς της παρούσας ενημέρωσης αναφέρεται
στα άτομα που απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση απασχόλησης στην Εταιρία.

1. Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγει και επεξεργάζεται η Εταιρία;
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η Εταιρία ανήκουν κυρίως στις
ακόλουθες κατηγορίες: α) Δεδομένα ταυτοποίησης: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΜΚΑ,
ΑΔΤ, ΑΦΜ, ημερομηνία και τόπος γέννησης, φωτογραφία κλπ. β) Δεδομένα επικοινωνίας:
ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου (σταθερού και κινητού) κ.λπ. γ)
Δεδομένα οικογενειακής κατάστασης και εξαρτώμενων μελών, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για
την εκπλήρωση υποχρεώσεων εκ του νόμου ή στο πλαίσιο της ατομικής ή συλλογικής
σύμβασης εργασίας ή οικειοθελών παροχών, δ) Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις
αιτήσεις ενδιαφέροντος σας για θέση εργασίας στην Εταιρία καθώς και πληροφορίες που
συλλέγονται στο πλαίσιο διαδικασιών για την τοποθέτηση σας στη δομή της Εταιρίας:
πιστοποιητικά σπουδών, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, πληροφορίες για
προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία και προϋπηρεσία, συγγένεια με εργαζομένους της
Εταιρίας κ.λπ. ε) Πληροφορίες που προκύπτουν από την απασχόληση σας στην εταιρία:
αξιολογήσεις, στοιχεία μισθοδοσίας, εκπαιδευτικά προγράμματα κ.λπ. στ) Πληροφορίες
υγείας και ιατρικές πληροφορίες, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία. ζ) Δεδομένα ποινικού
μητρώου όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία. η) Στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή σας σε
συνδικαλιστικές οργανώσεις για την άσκηση δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων δικών σας ή της
Εταιρίας. θ) Δεδομένα πρόσβασης στους χώρους, στα συστήματα και στα αρχεία της Εταιρίας.
ι) Δεδομένα που συλλέγονται μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης από τους χώρους της
Εταιρίας για την προστασία και ασφάλεια προσώπων, για την προστασία και ασφάλεια
κρίσιμων χώρων, κρίσιμων υποδομών και εν γένει περιουσίας της Εταιρίας, όπως
προβλέπεται από τη νομοθεσία. ια) Δεδομένα που προκύπτουν από τη χρήση των
συστημάτων πληροφορικής και μέσων επικοινωνίας στο χώρο εργασίας ή σε σχέση με αυτή,
όπως η τηλεφωνία, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή από τη χρήση του διαδικτύου, με βάση τους
κανονισμούς και τις πολιτικές της Εταιρίας και όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, ιβ)
Δεδομένα και αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών που απαιτούνται για την καταβολή της
μισθοδοσίας σας.

2. Από ποια πηγή συλλέγονται τα δεδομένα σας;
α) H Εταιρία αποκτά τα προσωπικά σας δεδομένα απευθείας από εσάς ή από ειδικά
εξουσιοδοτημένα από εσάς πρόσωπα (φυσικά ή νομικά), συμπεριλαμβανομένων τρίτων
εταιριών ευρέσεως εργασίας κατ’ εντολή σας. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν μη σύννομη
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τις εν λόγω εταιρίες ευρέσεως εργασίας
και εν γένει τρίτα πρόσωπα κατά τα ανωτέρω αναφερθέντα.
β) Η Εταιρία μπορεί, επίσης, να αποκτήσει προσωπικά δεδομένα σας από τα μέσα
επικοινωνίας και συστήματα πληροφορικής, καταγραφής των προσβάσεων και λήψης εικόνων
που διαθέτει.

3. Για ποιους σκοπούς επεξεργάζεται η Εταιρία τα δεδομένα σας;
Η Εταιρία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για την εκτέλεση της σύμβασης σας,
για τη συμμόρφωση της με έννομες υποχρεώσεις της, για σκοπούς υπέρτερων (έναντι του
συμφέροντος ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων ή των ελευθεριών σας που επιβάλλουν την
προστασία των δεδομένων σας) εννόμων συμφερόντων της ή τρίτου, σε ειδικές περιπτώσεις
για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος δικού σας ως εργαζομένου ή άλλου φυσικού
προσώπου καθώς και σε περίπτωση συγκατάθεσης σας. Η Εταιρία επεξεργάζεται επίσης και
ειδικές κατηγορίες δεδομένων, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 9 του Γενικού Κανονισμού
για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, σύμφωνα με τον εν λόγω Κανονισμό και τη
νομοθεσία.
Συγκεκριμένα η Εταιρία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για:
α) Την ταυτοποίηση σας και την επικοινωνία μαζί σας.
β) Την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και την άσκηση των δικαιωμάτων της Εταιρίας που
απορρέουν από τη σχέση απασχόλησης, όπως προσδιορίζονται στο νόμο ή σε ατομικές ή
συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
γ) Τη στελέχωση της Εταιρίας.
δ) Τη συμμόρφωση της Εταιρίας με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε
ισχύον νομικό, κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο καθώς τις αποφάσεις αρχών (δημόσιων,
εποπτικών, εισαγγελικών κ.λπ.) ή δικαστηρίων.
ε) Την άσκηση συνδικαλιστικών υποχρεώσεων ή δικαιωμάτων, όπως προβλέπεται από τη
νομοθεσία.
στ) Την προστασία της υγείας και της ασφάλειας προσώπων καθώς και την προστασία των
συστημάτων, των αρχείων και εν γένει της περιουσίας της Εταιρίας (συμπεριλαμβανομένων
και των εργαζομένων της και των συναλλασσομένων με αυτή).
ζ) Τον εντοπισμό ή την αποτροπή της απάτης, όπως και κάθε άλλης παράνομης πράξης σε
βάρος της Εταιρίας, των εργαζομένων της ή συναλλασσομένων με αυτήν.
η) Την αξιολόγηση, την οργάνωση της εργασίας και τον έλεγχο δαπανών.
θ) Την ενημέρωσή σας για προϊόντα, υπηρεσίες της Εταιρίας και συνεργαζόμενων με αυτήν
τρίτων εταιρειών
ι) Τη συμμετοχή σας σε προγράμματα της Εταιρίας ή τρίτων.

4. Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και ποιοι είναι οι αποδέκτες
τους;
Στα δεδομένα σας έχει πρόσβαση η διοίκηση της Εταιρίας ή/και εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι
της, εφόσον χρειάζεται για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται στην παρ. 3 της
παρούσας.
Η Εταιρία έχει λάβει πρόσθετα μέτρα για να εξασφαλίσει την ασφάλεια των πληροφοριών που
σχετίζονται με την υγεία σας, τις τυχόν ποινικές καταδίκες σας και τις πληροφορίες που
συλλέγονται από τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης και από τη χρήση μέσων επικοινωνίας
στον χώρο εργασίας.
Η διαβίβαση των δεδομένων σε άλλους αποδέκτες εκτός της Εταιρίας γίνεται μόνον:
α) όταν κρίνεται απολύτως απαραίτητο για την εξυπηρέτηση της σχέσης απασχόλησης σας ή
β) για να ανταποκριθεί η Εταιρία σε εκ του νόμου υποχρεώσεις της ή
γ) για λόγους υπέρτερου έννομου συμφέροντός της Εταιρίας ή
δ) με τη συγκατάθεσή σας.
Στην περίπτωση αυτή, προσωπικά δεδομένα σας μπορεί για παράδειγμα να λαμβάνουν:
i. Συνεργαζόμενοι με την Εταιρία φορείς και πρόσωπα, οι οποίοι εκτελούν την επεξεργασία
των προσωπικών δεδομένων σας για λογαριασμό τους (ενδεικτικώς για την παροχή
λογιστικών και μισθοδοτικών υπηρεσιών, για την παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης,
αρχειοθέτησης, διαχείρισης και καταστροφής αρχείων και δεδομένων, φορείς παροχής
συμβουλευτικών ή/και ελεγκτικών υπηρεσιών, δικηγόροι, δικηγορικές εταιρείες, δικαστικοί
επιμελητές, εταιρείες παροχής υπηρεσιών προς τους εργαζόμενους, πάροχοι προϊόντων ή/και
υπηρεσιών πληροφορικής ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και
ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων, περιλαμβανομένων των επιγραμμικών συστημάτων
και πλατφορμών, κλπ.), υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση των όρων ασφαλείας
και του απορρήτου.
ii. Εποπτικές, ελεγκτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές
ή φορείς στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών τους.
iii. Οι σύλλογοι προσωπικού της Εταιρίας για ζητήματα που αφορούν τα μέλη αυτών.
iv. Φορείς ασφάλισης και ασφαλιστικές εταιρείες.
ν. Συνεργαζόμενες με την Εταιρία εταιρίες προς τις οποίες η Εταιρία ενδέχεται να διαβιβάσει
δεδομένα εργαζομένων για την παροχή υπηρεσιών προς τους εργαζόμενους.

5. Μπορεί η Εταιρία να διαβιβάζει τα δεδομένα σας εκτός Ε.Ε.;
Η Εταιρία δύναται να διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός Ε.Ε., εφόσον: α)
διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον
αποδέκτη ή β) έχουν παρασχεθεί κατάλληλες εγγυήσεις για την επεξεργασία τους από τον
αποδέκτη με βάση το νόμο.
Εάν καμία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν ισχύει, διαβίβαση μπορεί να γίνει εφόσον:
i. έχετε παράσχει στην Εταιρία την προς τούτο ρητή συγκατάθεση σας ή
ii. n διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση ή άσκηση νομικών αξιώσεων ή την
υπεράσπιση δικαιωμάτων της Εταιρίας ή
iii. υπάρχει σχετική υποχρέωση της Εταιρίας από διάταξη νόμου ή διακρατική σύμβαση ή
iν. απαιτείται η συμμόρφωση της Εταιρίας με τους κανόνες της αυτόματης ανταλλαγής
πληροφοριών στο φορολογικό τομέα, όπως αυτοί απορρέουν από τις διεθνείς υποχρεώσεις
της Ελλάδας.
Για την εκπλήρωση των υπό iii ή iv ανωτέρω υποχρεώσεων η Εταιρία ενδέχεται να διαβιβάσει
τα προσωπικά σας δεδομένα σε αρμόδιες εθνικές αρχές προκειμένου να προωθηθούν μέσω
αυτών στις αντίστοιχες αρχές τρίτων χωρών.

6. Πόσο χρόνο τηρεί η Εταιρία τα δεδομένα σας και γιατί;
Σε περίπτωση που απασχοληθείτε με οποιονδήποτε τρόπο στην Εταιρία, τα δεδομένα σας θα
τηρούνται και θα τυγχάνουν επεξεργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβατικής σας σχέσης.
Σε κάθε περίπτωση λήξης ή λύσης της συμβατικής σχέσης η Εταιρία δύναται να τηρεί τα
προσωπικά σας δεδομένα μέχρι τη συμπλήρωση του κατά το νόμο χρόνου της γενικής
5
παραγραφής των αξιώσεων, δηλαδή μέχρι είκοσι (20) έτη από την με οποιονδήποτε τρόπο
λήξη ή λύση αυτής. Εάν μέχρι τη λήξη των είκοσι (20) ετών βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές
ενέργειες με την Εταιρία, που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα, ο εν λόγω χρόνος τήρησης των
προσωπικών σας δεδομένων θα παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής
απόφασης.
Σε περίπτωση που προβλέπεται μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος τήρησης των δεδομένων
σας από το νόμο ή κανονιστικές πράξεις, ο ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων θα
μειώνεται ή θα αυξάνεται ανάλογα.
Τα έγγραφα τα οποία φέρουν την υπογραφή σας και στα οποία έχουν καταχωρηθεί
προσωπικά σας δεδομένα δύνανται, μετά την πάροδο πέντε (5) ετών, να τηρούνται σε
ηλεκτρονική/ψηφιακή μορφή.

7. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;
Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
α) Να γνωρίζετε τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που τηρεί και επεξεργάζεται
η Εταιρία, την προέλευση τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των
αποδεκτών τους, τον χρόνο τήρησης τους, καθώς και τα σχετικά σας δικαιώματα (δικαίωμα
πρόσβασης).
β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση κάθε πληροφορίας σχετικά με εσάς που
είναι ανακριβής ή ελλιπής (δικαίωμα διόρθωσης), προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο
από το οποίο να προκύπτει η ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης.
γ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).
δ) Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας
δεδομένων που τηρούμε (δικαίωμα εναντίωσης).
ε) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε
(δικαίωμα στη λήθη).
στ) Να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας από την Εταιρία, σε οποιονδήποτε άλλο
υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).
Παρακαλούμε όπως σημειώσετε τα ακόλουθα σε σχέση με τα ανωτέρω δικαιώματα σας:
i. Η Εταιρία ενδέχεται να μην ικανοποιήσει τα υπό γ, δ και ε δικαιώματα σας (μερικά ή ολικά),
εφόσον αφορούν δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή/και τη συνέχιση της
σύμβασης εργασίας σας ή της- σχέσης απασχόλησης σας.
ii. Η Εταιρία έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημα σας για περιορισμό της
επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση
των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη δικαιωμάτων της ή
την εκπλήρωση υποχρεώσεων της.
iii. H άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα (ανωτέρω υπό στ) δεν συνεπάγεται τη
διαγραφή των δεδομένων από τα αρχεία της Εταιρίας εάν αυτά είναι απαραίτητα για την
θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη δικαιωμάτων της Εταιρίας ή την εκπλήρωση υποχρεώσεων
της.
iv. H άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη
εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.
ζ) Να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματα σας με οποιονδήποτε
τρόπο.
8. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας
Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στην: ΣΙΛΚ ΟΙΛ
Α.Ε. (οδός Καποδιστρίου αρ. 1 Τ.Κ. 85100, Ρόδος) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη
διεύθυνση silkoil@rodosnet.gr . Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντηθεί το
αίτημα σας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί
να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά απόλυτη
κρίση λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων.
Θα ενημερωθείτε σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας εντός τριάντα (30) ημερών
από την παραλαβή του αιτήματος σας. Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται δωρεάν. Σε
περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή
επαναλαμβανόμενα, είναι δυνατό να σας επιβληθεί η καταβολή εύλογου τέλους, κατόπιν
σχετικής σας ενημέρωσης, είτε να υπάρξει άρνηση ανταπόκρισης στο αίτημα/στα αιτήματα
σας.

9. Ταυτότητα Υπεύθυνου Επεξεργασίας – Στοιχεία επικοινωνίας Υπεύθυνου
Προστασίας Δεδομένων
Η εταιρία ΣΙΛΚ ΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΗ BIOMHXANIKH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ KAI ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ETAIPEIA που εδρεύει στη Ρόδο, επί της
οδού Καποδιστρίου αρ. 1 Τ.Κ. 85100 και είναι καταχωρισμένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό
071687320000, επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα υπό την ιδιότητα του υπεύθυνου
επεξεργασίας.
Μπορείτε να επικοινωνείτε με την Εταιρία για ζητήματα σχετικά με την επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων στη διεύθυνση Καποδιστρίου αρ. 1 Τ.Κ. 85100, Ρόδος, (υπόψη
αρμόδιου για προσωπικά δεδομένα) ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
silkoil@rodosnet.gr.

10. Πώς προστατεύει η Εταιρία τα προσωπικά σας δεδομένα;
Η Εταιρία εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των
δεδομένων σας, τη διασφάλιση του απορρήτου της επεξεργασίας τους και καθώς και για την
προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση,
απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.
Η παρούσα ενημέρωση αντικαθιστά, από τις 25/5/2018 (ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), κάθε άλλη
προηγούμενη ενημέρωση σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Η παρούσα ενημέρωση βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στη διεύθυνση
https://www.silkoil.gr/gdpr και διατίθεται και στα κεντρικά
γραφεία της Εταιρίας (οδός Καποδιστρίου αρ. 1 Τ.Κ. 85100, Ρόδος).