(Άρθρο 9 Ν 4808/2021)

Η εταιρία διαθέτει σύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στα νησιά Κρήτη και Σάμος. Η χωρητικότητα της εγκατάστασης στην Σάμο είναι για καύσιμα 4,510,000 lt και για υγραέριο 143,000 kg. και της Κρήτης 2,475,000 lt για καύσιμα μόνο. Και οι δύο εγκαταστάσεις έχουν αναβαθμιστεί πρόσφατα και είναι σύννομες με τα προβλεπόμενα μέτρα τόσο για την ασφάλεια όσο και για το περιβάλλον.

Η Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “ΣΙΛΚ ΟΙΛ Α.Β.Ε.Ε.Π.Τ.Ν.Ξ.Ε.” με  ΑΦΜ: 094231613/Δ.Ο.Υ. Ρόδου, που εδρεύει στην Ρόδο (3ο χλμ Εθν. Οδού Ρόδου-Λίνδου), όπως νομίμως εκπροσωπείται (εφεξής ΣΙΛΚ ΟΙΛ) βεβαιώνει ότι υιοθετεί το ακόλουθο σχέδιο πολιτικής για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης στους χώρους εργασίας, το οποίο αποτελεί αποτέλεσμα προηγούμενης διαβούλευσης με τους εργαζομένους της, οι οποίοι το αποδέχτηκαν ομόφωνα, κατά το κατωτέρω περιεχόμενο :

  1. Η ΣΙΛΚ ΟΙΛ τηρεί όλα τα μέτρα και τις υποχρεώσεις που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους II του ν. 4808/2021 για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης.
  2. Σκοπός της πολιτικής αυτής είναι η δημιουργία και εδραίωση ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση. H ΣΙΛΚ ΟΙΛ δηλώνει ότι αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα κάθε εργαζόμενου/ης σε ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς βία και παρενόχληση και ότι δεν ανέχεται καμία τέτοια συμπεριφορά, οποιοσδήποτε μορφής από οποιοδήποτε πρόσωπο.
  3. Η παρούσα πολιτική υιοθετείται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του ν. 4808/2021 και την κατ`εφαρμογή αυτών κανονιστική νομοθεσία και καταλαμβάνει τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4808/2021.

Α. Πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία

  1. ΟΡΙΣΜΟΙ

ΒΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ: Στον κόσμο της εργασίας ο όρος “βία και παρενόχληση” αναφέρεται σε μια σειρά από απαράδεκτες μορφές συμπεριφοράς και πρακτικές, ή απειλές αυτών, είτε εκδηλώνονται μεμονωμένα ή κατ’ επανάληψη, που αποσκοπούν, οδηγούν, ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη και περιλαμβάνει την έμφυλη βία και παρενόχληση.

ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ: Με τον όρο αυτό νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς που έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος, ανεξαρτήτως εάν συνιστούν μορφή διάκρισης, και περιλαμβάνουν και την παρενόχληση λόγω φύλου ή για άλλους λόγους διάκριση.

ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ (ΕΜΦΥΛΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ): Με τον όρο αυτό νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με το φύλο ενός προσώπου, οι οποίες έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου αυτού και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος κατά το άρθρο 2 του ν. 3896/2010 (Α’ 107) και την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4443/2016 (Α’ 232). Οι μορφές συμπεριφοράς αυτές περιλαμβάνουν και τη σεξουαλική παρενόχληση του ν. 3896/2010, καθώς και μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την έκφραση, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου του προσώπου.

ΔΙΑΚΡΙΣΗ: Νοείται όταν ένα πρόσωπο υφίσταται ή μπορεί να υποστεί, για λόγους φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας ασθένειας, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, μεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν της οποίας τυγχάνει, έτυχε ή θα ετύγχανε άλλο πρόσωπο, σε ανάλογη κατάσταση.

MOBBING: Αφορά την υβριστική και απαξιωτική συμπεριφορά εντός ή εκτός της επιχείρησης, η οποία εκδηλώνεται με εκφοβιστικές ενέργειες, λόγια ή τρόπους οργάνωσης της εργασίας και στοχεύει στη διαμόρφωση ενός εχθρικού, ταπεινωτικού περιβάλλοντος που προσβάλει την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια ή τη σωματική-ψυχική ακεραιότητα του εργαζομένου, προκειμένου να προκαλέσει την παραίτησή του.

  1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα Πολιτική στοχεύει στην ενημέρωση και καθοδήγηση αναφορικά με την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων, βίας και παρενόχλησης, είτε αυτή εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας, είτε προκύπτει από αυτήν, προς όλους τους εργαζομένους της Εταιρίας (υποψηφίους, υφιστάμενους και πρώην), συνεργάτες, παρόχους υπηρεσιών, επισκέπτες ή άλλα άτομα που συναλλάσσονται με την Εταιρία.

Ισχύει τόσο στους χώρους εργασίας, όσο και σε χώρους που σχετίζονται με τη δραστηριότητά της Εταιρίας, π.χ. συνέδρια, εκδηλώσεις, λοιπές εγκαταστάσεις, δίκτυα επικοινωνίας.

 Στα ανωτέρω πλαίσια, η ΣΙΛΚ ΟΙΛ αναλαμβάνει :

α) να παραλαμβάνει, διερευνά και διαχειρίζεται κάθε καταγγελία ή σχετική αναφορά επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή στη βία και παρενόχληση, με εμπιστευτικότητα και με τρόπο που σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, καθώς και να μην παρεμποδίζουν την παραλαβή, διερεύνηση και διαχείριση των καταγγελιών ή αναφορών αυτών,

β) να παρέχει συνδρομή και πρόσβαση σε κάθε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή δικαστική αρχή, κατά την έρευνα τέτοιου είδους περιστατικού ή συμπεριφοράς, εφόσον της ζητηθεί από αυτές,

γ) να παρέχει στους εργαζομένους πληροφορίες σχετικές με τους πιθανούς κινδύνους βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο και με τα σχετικά μέτρα πρόληψης και προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων και του εργοδότη επί τέτοιων περιστατικών,

δ) να αναρτά στον χώρο εργασίας και να καθιστά προσβάσιμη ενημέρωση για τις διαδικασίες που υφίστανται σε επίπεδο επιχείρησης για την καταγγελία και την αντιμετώπιση τέτοιων μορφών συμπεριφοράς, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας για τις αρμόδιες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διοικητικές και δικαστικές αρχές

  1. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ

Η ΣΙΛΚ ΟΙΛ δηλώνει ρητά την αποδοκιμασία της απέναντι σε κάθε μορφή βίας και επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε έκφραση βίαιης ή παρενοχλητικής συμπεριφοράς από τους εργαζόμενους όλων των βαθμίδων, συνεργάτες, επισκέπτες ή τρίτους σε όλες τις εγκαταστάσεις της Εταιρίας και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη συγκεκριμένη Πολιτική.

Ενδεικτικές μορφές βίας και παρενόχλησης συνιστούν (ο κατάλογος δεν είναι περιοριστικός):

– Λεκτική παρενόχληση, συμπεριλαμβανομένων π.χ. υβριστικών ή υποτιμητικών σχολίων, προσβολής ή κατηγορίας, χρήση προσβλητικού χιούμορ, που περιλαμβάνει ρατσιστικά, θρησκευτικά, σεξιστικά ή αστεία με βάση την εθνότητα.

– Σωματική παρενόχληση, τσιμπήματα, αγγίγματα, συμπεριλαμβανομένης π.χ. της φυσικής παρεμβολής στην κανονική εργασία ή κίνηση.

– Οπτικές μορφές παρενόχλησης, π.χ. άσεμνες χειρονομίες, αφίσες, κινούμενα σχέδια, γελοιογραφίες, φωτογραφίες ή οποιοδήποτε υλικό με άσεμνους ή σεξουαλικούς υπαινιγμούς, ή υλικών εθνικού, θρησκευτικού ή ρατσιστικού χαρακτήρα που είναι υποτιμητικά με βάση τα χαρακτηριστικά που προστατεύονται από το νόμο.

– Αντεκδίκηση ή εκφοβισμό για την περίπτωση αναφοράς ή απειλής αναφοράς οποιασδήποτε από τις προαναφερθείσες μορφές παρενόχλησης ή για τη συνεργασία στη διερεύνηση περιστατικού παρενόχλησης

– Η προσφορά παροχών (π.χ. προαγωγή ή μισθολογική αύξηση) ως αντάλλαγμα για σεξουαλικές χάρες ή η δημιουργία περιβάλλοντος που προωθεί τη «σεξουαλική επαφή» ως μέσο για την επαγγελματική ανάπτυξη στο χώρο εργασίας.

– Ρητές σεξουαλικές προτάσεις

Υποταγή σε παρενοχλητική συμπεριφορά, που αποτελεί ρητό ή σιωπηρό όρο ή προϋπόθεση για εργασιακή απασχόληση.

– Ρατσιστικά ή μειωτικά σχόλια με βάση την εθνότητα

Η ΣΙΛΚ ΟΙΛ λαμβάνει δε, τα ακόλουθα μέτρα, με σκοπό τη διασφάλιση ενός ασφαλούς, φιλικού και με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια εργασιακού περιβάλλοντος:

α) Συμμόρφωση με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και την Εθνική Νομοθεσία σε θέματα διακρίσεων, βίας και παρενόχλησης.

β) Υιοθέτηση και εφαρμογή Πολιτικής:

– για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία και

– για τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών περιστατικών βίας και παρενόχλησης

γ) Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού της με σκοπό την αφύπνιση, την αναγνώριση περιστατικών βίας και παρενόχλησης και την ορθή διαχείρισή τους.

δ) Ανάρτηση ενημερωτικού υλικού σχετικά με τις διαδικασίες και την αντιμετώπιση των σχετικών κινδύνων

ε) Ορισμός του Κου Τερζάκη Νικόλαου του Γεωργίου ως το Αρμόδιο Άτομο (Πρόσωπο Αναφοράς) για την παραλαβή, εξέταση και έρευνα των εσωτερικών καταγγελιών.

στ) Συνεργασία με τις Αρμόδιες δημόσιες, διοικητικές ή δικαστικές Αρχές, με σκοπό τη συνδρομή κατά την έρευνα περιστατικού καταγγελίας ή ανάρμοστης συμπεριφοράς, εφόσον ζητηθεί από αυτές.

ζ) Υποστήριξη των εργαζομένων – θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας με την κατά περίπτωση προσαρμογή των συνθηκών εργασίας για την προστασία της απασχόλησης υπό την ευθύνη του Προσώπου Αναφοράς.

  1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
  • Υποχρεώσεις :

Οι Διευθυντές, Προϊστάμενοι και Συνεργάτες των Τμημάτων είναι υπεύθυνοι για την υποστήριξη και την εφαρμογή της Πολιτικής, καθώς και οποιασδήποτε σχετικής εθνικής νομοθεσίας.

Οι Διευθυντές, Προϊστάμενοι και Συνεργάτες των Τμημάτων οφείλουν να λαμβάνουν αποφάσεις εργασιακής φύσης για τους υφισταμένους τους (ή υποψηφίους) ανεξάρτητα από το χρώμα, τη φυλή, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την εθνότητα, τη θρησκεία, την καταγωγή, την αναπηρία ή οποιαδήποτε άλλη νομικά προστατευμένη κατηγορία.

Οι εργαζόμενοι όλων των βαθμίδων και Τμημάτων οφείλουν να συμπεριφέρονται ο ένας προς τον άλλον με σεβασμό και κατανόηση, ανεξαρτήτως υπόβαθρου, πεποιθήσεων και ιεραρχίας.

Αποτελεί ευθύνη όλων των εργαζομένων η πλήρης συμμόρφωση με την παρούσα Πολιτική. Οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να οδηγήσει σε παράβαση της Πολιτικής μπορεί να οδηγήσει σε πειθαρχικές ενέργειας από την πλευρά της Διοίκησης.

Οι εργαζόμενοι οφείλουν να ενημερώνονται αναφορικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την τρέχουσα νομοθεσία για τη βία και παρενόχληση στην εργασία.

Αποτελεί ευθύνη του εργαζόμενου που πιστεύει ότι έχει πέσει θύμα βίας ή παρενόχλησης να συμβουλεύσει τον εν λόγω παραβάτη να σταματήσει την ανεπιθύμητη συμπεριφορά και να αναφέρει το γεγονός όπως περιγράφεται στην παράγραφο 5.4.

Οι εργαζόμενοι στηρίζουν ηθικά τυχόν θύματα παρενόχλησης και δρουν ως μάρτυρες σε κάθε περιστατικό ανεπιθύμητης συμπεριφοράς.

  • Δικαιώματα :

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για διενέργεια διαδικασίας εργατικής διαφοράς στην Επιθεώρηση Εργασίας, στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων του.

Δικαίωμα αναφοράς στον συνήγορο του πολίτη, στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων του.

Δικαίωμα καταγγελίας εντός της επιχείρησης, στον αρμόδιο υπεύθυνο που έχει οριστεί.

Κάθε εργαζόμενος που υφίσταται περιστατικό βίας και παρενόχλησης σε βάρος του, έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από τον εργασιακό χώρο για εύλογο χρόνο, χωρίς στέρηση μισθού ή άλλη δυσμενή συνέπεια –  με την επιφύλαξη όμως  των όσων ορίζονται στα Άρθρα 648, 652 και   657 του Α.Κ. για τις υποχρεώσεις εργαζομένων και εργοδοτών –  εφόσον κατά την εύλογη πεποίθησή του υφίσταται επικείμενος σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλειά του, ιδίως, όταν ο εργοδότης είναι ο δράστης τέτοιας συμπεριφοράς ή όταν ο εργοδότης δεν λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να αποκαταστήσει την εργασιακή ειρήνη, ή όταν τα μέτρα αυτά δεν είναι ικανά για να σταματήσουν τη συμπεριφορά βίας και παρενόχλησης.

Στην περίπτωση αυτή, ο αποχωρών υποχρεούται να ενημερώσει προηγουμένως τον εργοδότη εγγράφως, αναφέροντας το περιστατικό βίας και παρενόχλησης και τα περιστατικά που αιτιολογούν την πεποίθησή του, ότι δηλαδή επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλειά του.

Εφόσον δεν υφίσταται ή έχει παύσει να υφίσταται ο κίνδυνος και ο καταγγέλλων αρνείται να επιστρέψει στον εργασιακό χώρο, ο εργοδότης μπορεί να προσφύγει στην Επιθεώρηση Εργασίας με αίτημα την επίλυση της διαφοράς ή να προβεί σύμφωνα με το Άρθρο 38 παρ. 2, του Ν.4488/2017 και την Αποφ. Υπ. Εργασίας  με Αριθμό Οικ.32143/Δ1.11288 της 22-6-2018 (ΦΕΚ Β’ 2401), σε Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης του Μισθωτού.

  1. ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

Εάν οποιοσδήποτε εργαζόμενος της Εταιρίας, συνεργάτης ή τρίτος που συνδέεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με αυτήν πιστεύει ότι έχει υποστεί διακριτική μεταχείριση, βία ή κάθε μορφής παρενόχληση ή εάν έχει διαπιστώσει ότι μια τέτοια συμπεριφορά λαμβάνει χώρα στο περιβάλλον εργασίας, οφείλει να ενημερώσει καταρχήν άμεσα τον Προϊστάμενο του.

Ο κος Τερζάκης Νικόλαος λειτουργεί ως το καταρχήν Πρόσωπο Αναφοράς και είναι υπεύθυνο για την υποδοχή καταγγελιών / παραπόνων, την περαιτέρω εξέτασή τους και την ενημέρωση τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας όσο και των καταγγελλόντων.

Η καταγγελία για ενέργειες βίας ή παρενόχλησης μπορούν να γίνονται εγγράφως ή προφορικώς, επώνυμα ή ανώνυμα.

Η εξέταση των καταγγελιών πραγματοποιείται γρήγορα, διεξοδικά και διακριτικά, προστατεύοντας τα προσωπικά δεδομένα των εμπλεκόμενων μερών (στο βαθμό που αυτό είναι πρακτικά εφικτό) και διασφαλίζοντας την προστασία του θύματος και τον σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Για κάθε περιστατικό ανοίγει ξεχωριστός φάκελος και το σχετικό αρχείο τηρείται από την Δ/νση Προσωπικού.

Μετά την εξέταση των πληροφοριών που συλλέχθηκαν, η Εταιρία οφείλει να ενημερώσει τα εμπλεκόμενα μέρη για τα αποτελέσματα της έρευνας.

Καταγγελίες αντεκδίκησης ή καταγγελίες που αποδεικνύονται κακόβουλες, θεωρούνται απαράδεκτες και θα καθίστανται άκυρες, ωστόσο θα ερευνώνται περαιτέρω κατά την κρίση της Εταιρίας, προκειμένου να αποκατασταθεί η τάξη με κάθε νόμιμο μέσο.

Κρατικοί Φορείς καταγγελιών :

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ SOS 15900 (24 ώρες 365 ημέρες)

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: Χατζηγιάννη Μέξη 5, 115 28 Αθήνα, τηλ.: 210 7289600, fax: 210 7292129

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ): ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ 15512 / 1555

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕΠΕ: Δραγατσανίου 8, 101 10 Αθήνα, τηλ.: 210 3748881 -880, fax: 210 3748790, e-mail: gsepe@ypakp.gr, gsepe@otenet.gr

Β. Διαδικασία υποδοχής και εξέτασης καταγγελιών

 α) Δίαυλοι επικοινωνίας – αρμόδια πρόσωπα: Τερζάκης Νικόλαος

Ηλεκτρονική δ/νση άμεσης επικοινωνίας: grammateia@silkoil.gr

β) Η έρευνα και εξέταση των καταγγελιών διενεργείται με αμεροληψία και με γνώμονα την προστασία της εμπιστευτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων και των καταγγελλόμενων,

 γ) Απαγορεύονται ρητώς αντίποινα σε βάρος του θίγόμενου προσώπου,

 δ) Εάν το αποτέλεσμα της έρευνας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι έλαβε χώρα ανάρμοστη συμπεριφορά, η Εταιρία θα προβεί στις κατάλληλες διορθωτικές, πειθαρχικές ή άλλες ενέργειες, προκειμένου να εμποδιστεί και να μην επαναληφθεί παρόμοια συμπεριφορά. Ενδεικτικά: σύσταση, αλλαγή θέσης εργασίας, ωραρίου ή χώρου απασχόλησης, καταγγελία σύμβασης / σχέσης απασχόλησης, με την επιφύλαξη της απαγόρευσης της καταχρηστικής Άσκησης του Διευθυντικού Δικαιώματος του Εργοδότη, ως ορίζει το Αρθρο 281 ΑΚ.,  σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο  Αρθρο 7 παρ. α’ του Ν. 2112/1920 περί  Μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων της συμβάσεως εργασίας για τα δικαιώματα του εργαζομένου.

 ε) Η ΣΙΛΚ ΟΙΛ θα παράσχει κάθε δυνατή συνεργασία και σχετική πληροφορία στις αρμόδιες αρχές, εφόσον ζητηθεί.

Γ. Παρεκκλίσεις

Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής δεν μπορούν να λάβουν χώρα.

Οι εργαζόμενοι που χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες ή έχουν απορίες σχετικά με την παρούσα πολιτική, μπορούν να απευθυνθούν στον Προϊστάμενό τους

Η παρούσα Πολιτική θα είναι διαθέσιμη στον επίσημο ιστότοπο της εταιρείας μας στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.silkoil.gr/workplace-policy/